BIG BANG

Universum kan redan ha dött vid horisonten men informationen i form av ljus har inte nått oss än.
Tillspetsat skulle vi kunna vara döda men vi märker det inte.


I början på 1970- talet tog mycket inom kosmologin en ny riktning. Elementarpartikel- fysikerna hade börjat leta efter ett sätt att förena de grundläggande krafterna i universum, tyngdkraften, stark och svag kärnkraft samt elektromagnetismen. Denna strävan fick namn som Den Storförenade Teorin eller Teorin För Allting.
Eftersom de flesta kosmologer accepterar Big Bang teorin, behöver man inte vara något snille för att inse att de fyra krafterna i sin begynnelse måste vara en, dvs efter en sekund av begynnelsen då man kan "urskilja" de nuvarande naturlagarna.
Försöken att förena dessa grundläggande krafter såg ut att misslyckas eftersom dessa krafter har skilda styrkor och verkar på olika kategorier av partiklar. Problemet med dessa Storförenade Teorier är att förena krafter med olika styrkor. Detta löstes genom att ta hänsyn till styrkornas variation med ökande temperatur och att övervinna ett faktum att varje kraft verkar på olika elementarpartiklar. För att helt förena krafterna måste de kunna omvandlas i varandra.
Denna begynnelse fordrar även något annat enkelt, nämligen att summan av alla krafter är noll, dvs resultanten av allt är noll, ett nollsummespel. En del anser att detta är ett anmärkningsvärt tillstånd. Så inte jag, det är inte ens ett märkvärdigt steg.
Universum kan vara ändligt eller oändligt i utsträckning vi vet inte vilket, vi talar endast om det för oss synliga universum och vi måste komma ihåg, det är allt som finns. Det kan vara oändligt eller ändligt i utsträckning ha olika geometriska former men vi vet helt enkelt inte. Vad vi vet är det vi kan se eller mäta och det vi kan se är vår horisont för ca 15 milliarder ljusår sedan. Universum kan vara större än 15 milliarder ljusår men det är det ljus vi observerat. Universum kan redan ha dött vid horisonten men informationen i form av ljus har inte nått oss än. Tillspetsat skulle vi kunna vara döda men vi märker det inte.
Vi kan dock göra några enkla antaganden med de lagar vi för närvarande känner. När vi nu "vet" universums radie kan vi gå bakåt i tiden från och med nu. När radien för ett område ökar (med utvidgningen) faller temperaturen för strålning omvänt proportionellt mot storleken, enligt kända termodynamiska lagar. Då är det så att man kan använda strålningstemperaturen som måttstock för det universum vi kan se i dag, dvs i förfluten tid, inte hur det ser ut utan hur det såg ut. Alltså om storleken fördubblas, halveras temperaturen.

Vårt synliga universum i dag ger oss ett, med reverserad utvidgning, universum med en radie av ca tre millimeter och ca 10-35 sekunder gammalt. Problemet är att detta universum är så stort, och detta har att göra med ljushastigheten som informationsbärare vid denna "tidpunkt". Det universum vi ser i dag är större än det borde vara räknat från begynnelsestadiet, en gåta och ett besvärande sällskap (gåtan kom senare att "lösas" med den sk inflationsteorin).
Forskarna iakttar universum och använder avancerade matematikteoretiska modeller där olika egenskaper visar sig. Trots att det mesta bygger på empiriska resultat har den matematiska apparaten likheter med poesi, den är nästan virtuell. Matematiken är i sig exakt men parametrarna är många och därmed också tolkningarna. Det är inte sällan som det är i denna del som genierna utkristalliseras. Jag har länge ansett att det inte är så intressant vad en människa vet, det mest intressanta är vad denne förstår.

Om jag tar Teorin Om Allting som söker sammanfatta universums krafter; tyngdkraften, stark och svag kärnkraft samt elektromagnetism till en enda "kraft" och jämför med Den Athanasianska Trosbekännelsen och gör som i Hexapla blir det intressant.

Storförenade Teorin Athanasianska trosbekännelsen.
Vi har en enda kraft i fyra krafter i ett enda ursprung. Vi dyrkar en enda Gud tre personer i en enda gudom.
En är nämligen tyngdkraften, annan den starka och svaga kärnkraften och åter en annan den elektromagnetiska kraften. En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes.
Så är tyngdkraften naturlag, starka och svaga kärnkraften naturlag och elektromagnetismen naturlag och likväl icke tre naturlagar utan en enda naturlag. Så är Fadern Gud, Sonen Gud och Den Helige Ande Gud och likväl icke tre Gudar utan en enda Gud.
Ursprungskraften är av ingen gjord eller skapad eller född. Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född.
Tyngdkraften är av Ursprungskraften allena - icke gjord eller skapad - utan tillkommen. Sonen är av Fadern allena - icke jord eller skapad - utan född.


Det är alldeles klart att jag valt de delar som jag ansåg passade ihop, utan hänsyn till helheten i övrigt. Det är lämpligt att fatta jämförelsen på ett storsint sätt och se hur nära en trosbekännelse kan vara fysikernas arbetsfält. Och träffande är Gud i gamla testamentet lagens Gud. Han är inte vinets, kunskapen eller kärlekens gud, han väljer att vara lag med hela den komplexiteten detta medför, en naturlag, en enda lag  -begynnelsen.


Guy Hagert


Förklaringar

Den athanasianska trosbekännelsen, Symbolum Quicunque, efter sin inledning Quicunque Var och en som vill bli salig. Den är en sammanfattning på latin av definitioner inom kristologi och treenighetslära. Athanasianska trosbekännelsen är inte författad av kyrkofadern Athanasios. Texten är troligen från 400 - 500-talet, uppgifterna varierar. Inom den romersk-katolska kyrkan, den anglikanska och den lutherska kyrkan har den använts som lärobekännelse. Den har sällan använts i gudstjänsten. Den athanasianska trosbekännelsen finns i översättning i Svenska kyrkans bekännelseskrifter (1957).
Hexapla (grekiska, sexfaldig) bibelverk utarbtat av Origenes på 200-talet i Alexandria och är kanske det första försöket till vetenskapligt studium av bibeltexten. Hexapla är delvis bevarad och innehöll sex kolumner med olika GT text.

(1) Den hebreiska texten.

(2) Den hebreiska texten skriven i grekiska bokstäver.

(3) Aquilas översättning till grekiska, 100-talet.

(4) Symmachos översättning till grekiska, ca 200-talet.

(5) En septugintutext, Quintu (den femte).

(6) Theodotions översättning till grekiska 100-talet.