Helsingfors 
          frimurarens Mekka ?

 
Professor Dan Eklund, ledamot av SCF Kapiteldirektorium i Finland och FT i Px ger oss här en intressant inblick i det finska frimureriet.

 


Finlands huvudstad, Helsingfors, är också centrum för frimureriet i Finland. I Helsingfors har den VI fördelningen sitt huvudsäte. Visserligen är Stor Capitlet i Finland en av de minsta frimurarfördelningarna, men frågan är ändå om inte Helsingfors är en av de mest "frimureriska" städerna i världen. Jag menar då inte beträffande antalet frimurare, totalt eller per capita, utan i utbudet av loger.

De loger som verkar i Helsingfors, inom det svenska systemet, har anor från 1700- talet och tillhör de första svenska logerna. Under den ryska tiden var frimureriet förbjudet och återupptogs först när Finland blivit självständigt. De loger som verkar i Helsingfors (på Nylandsgatan 9) är Johanneslogen S:t Augustin (1756-1813, 1923-), Andreaslogen Phoenix (1777-1813, Brf Px 1927-34, Px 1934 -) och Stor Capitlet i Finland (Stuartslogen i Åbo 1778-85, Finska Capitlet 1785-1813, Stewardslogen 1953-73, Provinsiallogen i Finland 1973-83 och Stor Capitlet i Finland 1983 -)

Ca 350 av den IX:e fördelningens bröder bor i Helsingfors med omnejd (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla). Regionen har ca en miljon invånare. Ganska få frimurare tycker någon, bara 0,35 promille. Om man räknar med att hälften av befolkningen är kvinnor, och räknar bort barnen kommer man till ca 1 promille. Ser man det totalt i Finland finns det ca 1,7 milj. män över 25 år och 1000 aktiva bröder, d.v.s. 0,6 promille. Inget att skryta med? I Sverige finns det ca 3 milj. män över 25 år och ca 15.000 bröder, d.v.s."frimurartätheten" är 0,5 %, d.v.s nästan 10 gånger så stor!
Heja Sverige !

Men, vi måste beakta att man i den VI fördelningen som antagningsvillkor har ett närmast fullständigt behärskande av svenska, d.v.s. språkkraven är antagligen högre än de som gäller i Sverige. Med detta har vi plötsligt reducerat antalet potentiella bröder väsentligt; endast ca 300.000 av befolkningen har svenska som modersmål, och av dessa är 32% män över 25 år. Vi har alltså endast 100.000 män att välja bland, d.v.s. ca 1% av de svenskspråkiga finländarna är frimurare !
Heja Finland !

Men gör detta Helsingfors till frimurarnas Mekka? Alls inte. På grund av diverse nog så intressanta omständigheter kom frimureriet i Finland igång först på den finska sidan (16. Aug. 1922, Suomi 1, där bl.a Jean Sibelius blev antagen) och riualtexten erhölls från New York, d.v.s. finnarna arbetar efter det amerikanska systemet i de första tre graderna (till Sibelius´ ritualmusik). Det finns 2 loger på svenska varav en, Patria 80, har sina möten i Helsingfors. Dessutom finns en blå loge på engelska och en på tyska är under bildande.

Beträffande högregradssytemet har man loger såväl inom den Skotska Riten ( grad 4 –
33) som enligt Yorkska Riten, och det är inte ovanligt att de finska bröderna är medlemmar i bådadera.


Antal

loger

Svenskt

Namn på

totalt i H-fors

ritualspråk

svenskspråkig loge


Blå loger (gr. I-III)  140  ca 30  1 +1 Patria 80
Skotska Riten 4 – 33 52 15 1 Rose Croix, Nordstjärnan 17
Yorkska Riten
Märkesmästarmurare 80 22 1 Lithos 28
Ark Mariner 34 17 1 Lithos 28
Royal Arch 57 13 1 Chapter RA Tholos 25
Tempelriddare 18 6 0
Maltariddare 18 6 0

 

Det dröjde ända in på 50-talet innan vi började få ömsesidig besöksrätt mellan de två systemen, som i synnerhet efter grad III är ganska så olika.

Genom besöksrätten, som nyligen utvidgats, har vi rätt att besöka alla blå loger om vi själva har grad III. För högre grader gäller ett visst system, men den som har t.ex. grad IX kan besöka allt utom grad 33 (dit kommer bara RokmRk) och Maltariddarna (överläggningar pågår för att få besöksrätt även hos dessa) Genom besöksrätten mellan de olika systemen har det frimureriska brödraskapet fått ett mycket värdefullt tillägg, och de finska bröderna ses ofta på våra loger, liksom vi alltid blir mycket väl mottagna på de finska logerna. Ett tips: Den lämpligaste klädseln för en svensk frimurare är svart kostym med svart slips och egen grads gradprydnader. För riddargraderna råder annan klädsel. Adresser: Grad I-III: Kaserngatan 16, Övriga: Elisabetsgatan 18.

Som ses av tabellen finns det även loger på svenska enligt det engelsk-amerikanska systemet, vilket kan göra ett besök njutbart även för en broder från väster utan kunskaper i finska. Det kan tilläggas att det inte finns (och inte planeras) loger som hålles på finska inom det svenska systemet. Det finns heller inget understöd inom IX fördelningen att göra våra tre första grader deistiska; detta skulle innebära att det goda förhållande och samarbete vi har med de finska logerna skulle förstöras.

När det gäller utbredandet av det frimureriska ljuset är finnarna mycket aktiva. Det var de finska bröderna som fick stå som faddrar och bispringa med ritualer då de estniska logerna på nytt startade efter självständigheten, och det var i Helsingfors de första estniska bröderna efter självständigheten recipierade. Sannolikt kommer de också att introducera frimureriet i Ryssland..

Kom till Öster - och se själv.

 


Dan Eklund

Redaktionen har tagit med Dan Eklunds rättelser från nästa nummer och insatt den som en fot. Det är sådana fördelar som det finns med Internet, nämligen omedelbart resultat.
Red.

Rättelser och tillägg till artikeln "Helsingfors, frimurarens Mekka."
I föregående nummers artikel har det insmugit sig en del felaktigheter. För det första är inte undertecknad ledamot av SCF. Kapiteldirektorium; direktoriet upphörde för två år sedan i och med organisationsreformen. Att jag är förste talman i Andreasloge, och professor i det civila, är korrekt, men jag vill framhålla att jag inte skrivit mitt inlägg som annat än "radmedlem". Redaktionen har uppenbarligen tagit uppgifterna ur 1996 års matrikel, ty de fanns inte med i mitt manuskript.

När man pekar
på någon annan visar alltid minst 3 fingrar mot en själv, så här några andra felaktigheter: SCF tillhör inte IX fördelningen, det var länge sedan detta ändrades, och vi är nu VI fördelningen. Att jag skrivit fel beror på att vi på vårt refektorium har en gammal tavla med alla SCF tillhörande logers vapen, och där står det IX fördelningen. (välkommen till vårt refektorium efter logen, där serveras utmärkta middagar till facila priser efter logesammankomsterna).

Sedan blev en adress fel. Logerna i Skotska riten och Yorkska riten sammanträder på Elisabetsgatan 17 (inte 18 som jag skrev). Man kan besöka alla grader utom 33 om man har grad X (inte IX som jag skrev). Tilläggas bör att vi sedan januari detta år också får besöka Maltariddarna.

Det bör också påpekas att det finns 2 (inte 1) blå loger i Helsingfors med svenska som ritualspråk; Patria 80 och S:t Henrik. Den tyskspråkiga logen jag nämnde i min artikel har nu invigts och arbetar. Det är fart på de finska bröderna....

Ett litet tillägg av intresse.
En del bröder besöker Estland i samband med en resa till Helsingfors. De finska bröderna stod för några år sedan som faddrar för de nybildade estniska logerna, vilka nu växt till sig så mycket att man grundat en egen storloge efter att tidigare ha underlytt den finska storlogen. Den estniska storlogen har erkänts av den finska (naturligtvis) och av New Yorks storloge (varifrån de finska logerna fått sina ritualer, som en gång godkände den finska stologen). Den estniska storlogen har vidare godkänts av bl.a. den engelska, men ännu inte av SFMO. Detta gör att vi inte längre får besöka loge i Estland. Beslut om godkännande från SFMO:s sida lär dock snart vara på kommande. Vi i Finland önskar fart på de svenska bröderna....