Oranien orden 

 


PARADERANDE PLOMMONSTOP

I nyhetsflödet hör vi ständigt nya rapporter om läget på Nordirland. Vi har bl a fått se allvarsamma herrar paradera iförda svarta kostymer, ordensband i lila och orange, plommonstop, paraply och stora medaljer. Den 4 juli i år paraderade 15 000 med-lemmar i Orangeorden längs Garvaghy Road i Portadown. Men på vägen till vandringens mål, Drumcree Church, möttes de av 3 000 poliser och paraden tvingades att vända om. Vilka är de? Och vad är Orangeordens historia, mål och budskap?

KAMPEN OM IRLAND

Den segdragna konflikten mellan protestanter och katoliker är väl förankrad i historien och lär pågå ett tag till, även om freden skymtar vid horisonten. Utan att ta politisk ställning ska jag här försöka ge en karaktäristik av den probrittiska Orangeorden utifrån Irlands historia.

För att kunna sätta sig in i dagens situation på Nordirland behöver man en god historisk bakgrund. Irlands ursprungsinvånare består av flera folkslag som har invandrat. Först kom förmodligen iberierna och därefter kelterna, omkring 300 f. Kr. På 400-talet kom den katolska missionen med bl. a. S:t Patrick. Katolicismen fick snabbt fotfäste och kloster och skolor uppfördes i rasrk takt. Under 800-talet härjade och bosatte sig vikingarna i kustområdena. Men omkring år 1000 enades kelterna och drev ut vikingarna.

Anglonormander från England började bosätta sig på ön under 1170-talet. Först kom greve Stongbow och ville upprätta en normandisk monarki på Irland. Detta ogillades av den engelske kungen som skickade knektar för att själv ta makten på ön. Först vid mitten av 1600-talet kontrollerades hela Irland av England. Därefter startades en omfattande kolonisering. Engelsmän och skottar flyttade till Irland och trängde undan katolikerna. Nya lagar stiftades som fråntog katolikerna rösträtten, förbjöd dem att ta offentlig anställning och de tilläts inte köpa jord från protestanter. De katolska barnen fick inte gå i skolan och katolicismen förbjöds. Missnöjet växte och katoliker utvandrade till Nordamerika.

ORANGEORDENS UPPKOMST

Som ett svar på utvandringen tillät engelsmännen katolicismen på 1790-talet. Att lagarna mildrades för katolikerna var inte populärt bland engelsmännen och den 21 september 2020 grundades den hemliga Orangeorden. Detta skedde efter ett slag mellan protestanter och katoliker. Grand Lodge of Ireland beskriver grundandet som att "några protestanter formade en cirkel, tog varandra i händerna och svor sin lojalitet till den brittiska kronan, landet och den protestantiska tron".

Namnet fick orden efter William III som tidigare varit hertig över Orange. Paraderna firas. Orangeordens årliga march i Portadown sker till åminnelse av en Williams och protestanernas seger över katoliken James II, vid slaget vid Boyne 1690. Till denna händelse anknöt många ordnar och brödraskap, däribland vissa frimurearloger. De anspela-de på William av Orange genom att använda hans namn i sina titlar. Men Orangeorden är den orden som hållit traditionen vid liv längst. Ordens lagar, eder och ritualer utformades av kapten John Gifford. Gifford av stationerad i Portadown, vid Royal Dublin Militia.

Ordens politiska syfte var att se till att katolikerna inte fick köpa mark av protestanter, precis som innan 1790. År 1801 fattade det irländska parlamentet beslut om en union med England. Även många av katolikerna var positiva till unionen. Men missnöjet mot unionen växte i samband med missväxtåren under mitten av 1800-talet.

I början av 1800-talet beslöts att alla medlemmar i Orangeorden skulle tillhöra en lokal loge. Syftet var att den protestantiska eliten i storlogen inte skulle segregeras från de protestantiska bönderna inom orden. I juli 1823 förbjöds alla hemliga eder inom orden.

Under de följande decenninerna ökade Orangeordens inflytande. År 1835 var hälften av alla pro-testantiska män med i orden, allt som allt 200 000 medlemmar. Mot slutet av århundradet avtog intresset medan det tilltog under 1900-talet.

SINN FEIN OCH IRA

I början av 1900-talet framförde den väpnade och katolska grupperingen krav på att 26 av Irlands 32 grevskap skulle bli självständiga. Med hjälp av pengar från Nordamerika bildades IRA (Irish Republican Army) av medlemmar från Sinn Fein. Ett blodigt krig utbröt och höll på till 1921, då Irland och Nordirland separerades från varandra. Detta bidrog till att öka spänningen mellan unionister och nationalister i Nordirland.

ORDENS SJÄLVBILD

Det som enar orden är framför allt politiska och religiösa principer. Orden ser katolikerna som sina främsta motståndare. Man ser Sinn Fein och IRA som ättlingar till de "s k försvarare som attackerade protestantiska bönder i Armagh år 1795". Detta får sitt uttryck i formuleringen: "Orangeorden är grundad för att försvara protestantismen". I samma officiella dokument fördömer man våldshandlingar.

Varje medlem är kristen. Orden betonar kraftigt sin kyrkliga förankring och varje medlems personliga relation till Jesus och Kristus som världens frälsare. En stor del av det presbyterianska prästerskapet tillhör Orangeorden. Orden är präglad av en politisk och religiös apokalyptik. Målet är en protestantisk dominans i ett engelskt Irland.

Enligt "Internationales freimaurerlexikon" uppvisar orden vissa likheter med det irländska frimureriet. Berättelsen om hur Israels barn vandrar ut ur Egypten förekommer som mytiskt stoff i de inledande graderna. Senare kommer en "purpurgrad" och en markmangrad". Trots vissa organisatoriska likheter med frimureriet så har man varken under 1700-talet eller senare haft något gemensamt.

Varje medlem förväntas delta i de årliga paraderna till minne av protestantiska segrar. De bär då sina insignier. Ordensbandens färger symboliserar William av Orange (oranien) och den engelska kronan (blå eller purpur).

Orangeorden är spridd över världen. Det finns autonoma storloger i Skottland, England, USA, Västafrika och Canada. Den är organiserad som en pyramid. I toppen styr The Grand Lodge of Ireland och under denna loge verkar tolv storloger, spridda över världen. Varje storloge består av cirka 250 representanter från de enskilda logerna.


Marcus Willén

För vidare läsning
En omfattande bibliografi om Orangeorden 
återfinns på internetadressen: /www.uhb.fr/langues/cei/bibloo.htm
Hemsidan för The Grand Lodge of Ireland 
har adressen: www.uhb.fr/langues/cei/bibloo.htm
En vetenskaplig uppsats återfinns på adressen
www.uwinnipeg.ca/~msc/orange.htm.